ประวัติมูลนิธิพุทธคยา

สมเด็จพุฒาจารย์ ( โต พฺรหฺมรํสี ) ใหญ่สุดในโลก ที่ มูลนิธิพุทธคยา
"จะมีสักกี่ครั้งในชีวิต ที่จะได้ทำบุญใหญ่ขนาดนี้ "
สมเด็จพุฒาจารย์ ( โต พฺรหฺมรํสี ) ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ มูลนิธิพุทธคยา
1.เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยมุ่งเน้นผู้คนทุกอาชีพในสังคมเพิ่มความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา เผยแผ่ธรรมะขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์สามารถนำธรรมะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และ สังคมปัจจุบัน ให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีสติส่งผลทำให้ครอบครัวและประเทศชาติเจริญยิ่งขึ้นไป
2.เพื่อบูรณะพุทธสถานที่ยังขาดปัจจัยในการดำเนินสังฆกรรมทางคณะสงฆ์ หรือ พุทธสถานที่ได้รับความเสียหายชำรุด ทรุดโทรมอันเกิดจากเหตุภัยธรรมชาติด้านต่างๆ หรือเกิดจากการเสื่อมของวัสดุที่ใช้ในการสร้างศาสนสถาน ที่มีเนิ่นนานแล้วก็ตาม เพื่อให้ได้รับการซ่อมแซมและทำนุบำรุงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยมาเนิ่นนาน คงรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ศึกษาต่อไป
3.ช่วยเหลือองค์กรพัฒนาสังคมด้านต่างๆ เช่น องค์กรของรัฐเพื่อคุณประโยชนืต่อแผ่นดิน องค์กรเด็กและสตรี ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเป็นต้น
4.เพื่อดำเนินการ หรือ ร่วมมือกับองค์การการกุศล เพื่อการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์
5.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

พระครูธีรวุฒิคุณ เจ้าคณะ ๙ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร


พระครูธีรวุฒิคุณ เจ้าคณะ ๙ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิพุทธคยา


ที่อยู่ :
: